Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów

U C H W A Ł A NR XXIII/245/2004

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 30 listopada 2004 roku

w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( z 2002 Dz. U. Nr 9, poz.84, Dz. U. Nr 200, poz.1683, oraz z 2003 r Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 110, poz. 1039, Dz. U. Nr 188, poz. 1840, Dz. U. Nr 200, poz.1953, Dz.U. Nr 203, poz.1966, z 2004 Dz.U. Nr 92, Dz.U. poz.880 i 884, Dz.U. Nr 96, poz.959, Dz.U. Nr 123, poz.1291) Rada Miejska w Dziwnowie

 

uchwala co następuje

§ 1. Ustala się wysokość stawki podatku od posiadania jednego psa w kwocie 30,00 złotych.

§ 2. Zwalnia się w Gminie Dziwnów z podatku od posiadania psów posiadanie psów w 2005 roku .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy w Dziwnowie Nr XIII/128/2003 r. z 5 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 04-01-2008 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2008 14:12